Top

De webwinkel is momenteel niet bereikbaar

Roel Slofstra
Roel Slofstra - De histoarje fan Eije Wykstra
Roel Slofstra - De histoarje fan Eije Wykstra
1 It liet fan treurig ferhaal
2 It stek fan Bennema-state
3 Sa'n niget oan muzyk
4 It liet fan it frije en ruge bestean
5 It liet fan de boargerij
6 It liet fan it leidige frommes
€ 16,95
Roel Slofstra - Ferskes ut Fryslan 1
Roel Slofstra - Ferskes ut Fryslan 1
1 Mata Hari
2 Famke
3 Loltsje fan soarrenoarre
4 Famke út Tûzen
5 Arabesken
6 Sémansklachte
€ 16,95
Roel Slofstra - Ferskes ut Fryslan 2
Roel Slofstra - Ferskes ut Fryslan 2
1 Riis o sinne
2 Dou bliuwst my by
3 Silersliet
4 Skipperssankje
5 Rûzje, Rûzje wyn
6 Leave sêfte simmerjoun
€ 16,95
Roel Slofstra - Fjoerfugel
Roel Slofstra - Fjoerfugel
Fjoerfûgel in syklus fan 12 gedichten, tekst: Baukje Wytsma
€ 16,95
Roel Slofstra - Moai yn Septimber
Roel Slofstra - Moai yn Septimber
1 Jong
2 Monolooch
3 De talintfolle susters
4 Allabreve
5 Sytske
6 Der is in grut fertriet
€ 16,95
Roel Slofstra - Poste Restante
Roel Slofstra - Poste Restante
1 Poste Restante
2 Ûnmacht
3 Venetië
4 Berlyn
5 De Keamer
6 De Blaue Dream
€ 16,95
Roel Slofstra - Wis en wrachtich
Roel Slofstra - Wis en wrachtich
1 De Poalstjer
2 De dhau
3 Súnder betingst
4 Neat is wis
5 Compiegne
6 De koepeltsjerke
€ 17,95