Top

De webwinkel is momenteel niet bereikbaar

Ritske Numan
Ritske Numan - It bêste fan
Ritske Numan - It bêste fan
Dat alles is Fryslân foar my,
Memmeleafde,
It âldershûs,
Oan'e dwersfeart,
De groetenis,
It docht my sa goed,
As it wier is dat de minsken,
€ 16,95