Top
Krobbekoer - 25 Ferskes foar pjutten
  • Krobbekoer - 25 Ferskes foar pjutten
18,95
Verwachte levertijd: 3 dagen


25 liedjes voor peuters, onderverdeeld in 5 hoofdthema's 
 
1 Búten boartsje
2 Skommelje
3 Ferstopje
4 Leker bewege
5 Sabeare ite
6 In sinneblom
7 Moai waar
8 De wijn yné beammen
9 Rein
10 Bisten
11 Jierdei
12 Peaske
13 Sint marten
14 Sinteklaas
15 Krijsttiid
16 Goeiemoarn
17 Nije klean
18 Nei dokter
19 In poppe
20 Kom bij de tafel
21 Fervje 1
22 Fervje 2
23 Fakánsje
24 Nei de basisskoalle
25 Nei hùs ta 

Artikelnummer: CD