Top

De webwinkel is momenteel niet bereikbaar

Tetman de Vries - De tiid hâldt gjin skoft
  • Tetman de Vries - De tiid hâldt gjin skoft
21,95
Product is niet meer leverbaar


De Tiid Hald Gjin Skoft:

nrs. 1- 13 Iepeningssang, Maitiidssang,De siedders, De tiid hald gjin skoft, Ungetiderssang, Twa is in pear, Silen en farren, Simmerôfskie, Fiskersliet, Wintersang, De Alvestêdentocht, Slútsang . Fyftjin Jier Tetman rn Jarich :

nrs 14-37 Wy hawwe fyftjin jier de kost fertsjinne, Gels, Bûterskodzje, It slaan fan de klyster, Leafdestrageedzje, Net te snoad en net te dom, It nije fak yn de tabak, It bearske fan Bears, De Fryske Amerikaan, De bolle los fan't tsjoar, By Hiske yn it diske, Reade Geart, Widzesankje, Autotocht fan âldenfandagen, It âlde doarp, De trije gerniers, As de steamfluit trije kear gûlt, Boer Minne, De lietsjesjonger, Alleen naar Edens, Witst it noch, Us doarpsfanfare, Op sicht, Wat yn't fet, fan fyftjin jier Frysk kabaret.

HELAAS UITVERKOCHT!


Artikelnummer: CD