Top
Veeman, Douwstra, Louwes, Wilkens - De àlde púndyk by del
  • Veeman, Douwstra, Louwes, Wilkens - De àlde púndyk by del
16,95
Product is niet meer leverbaar


De tweede schijf van de 4 troubadoers ùt Fryslán
 
1 Maten foar it libben
2 Fragen
3 De àlde pundyk by del
4 Moarn is wer in dei
5 Thierry La fronde
6 Mobyltsjebloes
7 Nea wer
8 Cliffs of Moher
9 Adrenaline
10 Merke
11 Al myn gelok
12 Dokter,dokter
13 Dèr hearst my net oer
14 Lytse poppe
15 Trynke fan piaam
16 Wolfeart
17 Wat binne wy moai fuort
18 Noch mar ien 

Artikelnummer: CD